Privacy

RegioAutoverhuur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RegioAutoverhuur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als RegioAutoverhuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

RegioAutoverhuur
Grutbroek 1
7008 AK
Doetinchem
Info@regioautoverhuur.nl
0314-376 334

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door RegioAutoverhuur verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Het aangaan van overeenkomsten
– Het versturen van nieuwsbrieven
– Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Kenteken huidige auto

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Leveren van goederen/diensten
– Marketingactiviteiten
– Salariëring

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
RegioAutoverhuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

– Verwerkersovereenkomsten

– Bewaartermijnen

– Technische beveiliging systemen

– Meldplicht datalekken

Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Waar nodig vindt u per dienst of product een aanvullende privacyverklaring waarin meer specifiek wordt aangegeven welke gegevens worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt.

Gegevensverwerking en doelstellingen

Uitvoering overeenkomst
RegioAutoverhuur verzamelt en verwerkt informatie van klanten en bezoekers van onze Website. Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van onze reguliere bedrijfsvoering. Zo hebben wij uw persoonsgegevens nodig om de met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren en om onze diensten aan u te kunnen leveren. De opslag van uw persoonsgegevens stelt ons ook in staat om u te informeren over nieuwe producten of diensten.

Controle kredietwaardigheid
Voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst wordt bij al onze (potentiele) klanten een kredietwaardigheidsonderzoek uitgevoerd. Uw kredietwaardigheid zal uitsluitend door ons worden onderzocht voor zover dat noodzakelijk is in verband met een met u te sluiten overeenkomst. Daarbij baseren wij ons louter op de door u in dat kader aan ons verstrekte (inkomens)gegevens. Een dergelijk onderzoek door RegioAutoverhuur zal niet worden gedaan zonder uw medeweten.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om de werking en functionaliteit van onze Websites te verbeteren en om statistieken met betrekking tot het gebruik van de Websites bij te houden. Meer informatie daarover vindt u onder het kopje “Cookies”.

Verwijderingsverzoeken
U kunt RegioAutoverhuur verzoeken de door u aan RegioAutoverhuur verstrekte gegevens te wijzigen of te laten verwijderen uit onze database. Dat kunt u doen door contact op te nemen met RegioAutoverhuur via ons contactformulier.

E-mailing
Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken voor de verzending van onze digitale nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen, oproepen voor de APK en bandenwissel, enquêtes, et cetera. Als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief of andere e-mailberichten, kan dit via de link ‘Uitschrijven’ onderaan de pagina van de nieuwbrief of andere e-mailberichten.

Bijzondere persoonsgegevens
RegioAutoverhuur verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid) via onze Website. Mocht RegioAutoverhuur dat wel willen doen, dan zal vooraf uw goedkeuring worden gevraagd. Indien u RegioAutoverhuur ongevraagd van bijzondere persoonsgegevens voorziet, wordt u geacht door verstrekking en openbaarmaking van deze gegevens toestemming tot het gebruik van deze gegevens te hebben gegeven.

Behoefte aan tijdelijke mobiliteit?

Met vestigingen in Doetinchem en Aalten kan RegioAutoverhuur op flexibele wijze inspelen op uw behoefte aan mobiliteit.

Alternate Text
Improve Your Experience You're using a web browser version we don't support. Try one of these options for better experience. IE icon